บันทึกข้อความ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้บทความที่เกี่ยวข้อง